GULFOOD2018

 

 

菠萝丝馅饼干夹心机

 

 

菠萝丝馅饼干夹心机
特殊设计的出料结构及切断机构可用于在饼干间夹黏度高和富含纤维的菠萝酱。
*生产能力:
TSM121T-PA 单排夹心,最高500枚夹心/分钟
TSM221T-PA 双排夹心,最高1000枚夹心/分钟